JA till användning av kriminalteknik!

Publicerad 2024-01-11 19:09
Alla, gratis bild från pixabay

Kriminalteknik, en avgörande disciplin inom kriminalutredningar, använder vetenskap och teknik för att analysera brottsplatser och bevismaterial. De som jobbar med kriminalteknik är polisens kriminaltekniker. Kriminalteknikerna undersöker brottsplatser och säkrar bland annat biologiska spår i form av dna såsom blod, saliv, sperma och hår etc. Denna arbetsmetod att använda sig av DNA-teknik introducerades i det svenska rättssystemet enligt artikeln "Tre decennier med dna-bevisning" (advokaten- Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, 2023) under 1980-talet och har bidragit till att revolutionera den moderna brottsutredningen. Trots sina viktiga bidrag till rättvisa, står kriminaltekniken ofta inför etiska dilemman. Dessa inkluderar frågor om integritet och rättssäkerhet vid användning av genetiska analyser och utlämning av personliga uppgifter till polisen. Balansen mellan att skydda allmänheten och skydda individens rättigheter blir allt mer utmanande i en tid av snabbt växande teknologiska framsteg. Utan tydliga riktlinjer och noggrann reflektion riskerar kriminaltekniken att både hjälpa och hota rättvisa, vilket pekar på behovet av etiska och juridiska diskussioner för att skapa harmoni mellan teknik och moral.

Fördelar

Den främsta fördelen med att använda sig av DNA-teknik är för att det underlättar och är tidseffektivt under brottsutredningar. Om man kan lösa brott snabbare så kostar det mindre pengar för polisen och deras resurser räcker till mer och fler saker. Detta är en stor fördel för samhället och ur ett ekonomiskt perspektiv. DNA-tekniken är en viktig teknisk bevisning i brottsutredningar och om man identifiera och klara upp allvarliga och grova brott så kan det leda till att allmänhetens förtroende för polis- och rättsväsendet ökar. I sin tur kan det leda till en känsla av trygghet och säkerhet i samhället.

Det som en kriminaltekniker eller forensiker kommer fram till genom en DNA-teknisk analys kan vara livsavgörande för framförallt den misstänkte men även för den som eventuellt blivit utsatt för brott. Genom den tekniska bevisningen som DNA innebär kan en gärningsman bli rätt och snabbt dömd för sitt brott och man slipper det problem som kan uppstå när DNA-teknik inte används, att en oskyldigt misstänkt blir satt i fängelse. Enligt artikeln "Tre decennier med DNA-bevisning" (Advokaten- Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, 2023) så har 375 tidigare dömda personer blivit frikända i USA med hjälp av dagens DNA-teknik sedan 1989. Att en oskyldig blir dömd och får fängelsestraff kan leda till psykiskt lidande och sociala konsekvenser för individen samt ett ökat misstroende för rättsväsendet och polisväsendet. För en person som blivit utsatt för brott  (sexualbrott, såsom våldtäkt, eller misshandel etc) eller en närstående till den utsatte får den/de upprättelse genom att se sin gärningsman straffad. Detta eftersom att chansen är större att man kan fälla en gärningsman genom DNA-bevis då dessa brott ofta sker i det dolda och därför saknar vittnen. I en rättegång utan bevis av DNA kan gärningsmannen och målsägande bara stå ord mot ord vilket gör att förövaren i många fall frias på grund av för få bevis.

Som nämnt ovan så kan man genom effektivare och snabbare utredningar och rättsprocesser spara pengar och resurser. När vi i det tidiga skedet började använda oss av DNA-teknik så hade vi inte möjlighet att själva analysera de biologiska spåren vi sparade. Artikeln  "Tre decennier med DNA-bevisning" (Advokaten- Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, 2023) skriver om hur vi behövde skicka DNA-spåren till kriminaltekniska laboratorier i England vilket säkerligen inte var så ekonomiskt. Men i takt med att DNA-tekniken spridit sig och utvecklats så analyseras allt dna från polisen idag på Nationellt forensiskt centrum, NFC. Detta gör att det alltså inte är en så dyr metod att tillämpa.

Nackdelar 

Kajsa Ställ

En nackdel är att kriminalteknik inte alltid är pålitlig. Tekniska fel eller mänskliga misstag kan uppstå vid insamling eller analys av bevis, vilket kan leda till felaktiga domar. Detta kan underminera förtroendet för rättsväsendet och systemet som helhet. Detta kan vara särskilt problematiskt om tekniken används utan tillräcklig reglering eller kontroll, vilket kan leda till att oskyldiga människor utsätts för oönskad övervakning eller dataläckage. 

Texten Kort om DNA och brottsutredningar (SMER, 2021) tar upp det faktum att DNA-analyser och matchning mot register och biobanker kan vara ett hot mot den personliga integriteten. Saker såsom självbestämmande och förtroende kan utnyttjas och blir bristfällig eftersom att hämtningen ur dessa DNA-banker sker bortom individens makt. Nationellt och inom EU har vi bra lagar. Det är dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för behandling av personuppgifter. Sverige kompletterar lagen med den grundlagsstadgade rätten till skydd av integriteten: var och en är skyddad gentemot allmänt påtvingande av kroppsligt ingrepp och betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Att frångå denna lag är endast tillåtet "för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle" enligt texten, exempel på detta är utredning av brott. Så även fast hämtningen av information kan ske bortom individens makt så har vi bra lagar vilket är relevant i debatten.

En ytterligare nackdel är att kriminalteknik kan vara en tidskrävande process. Insamling och analys av bevis kan ta lång tid, vilket kan fördröja rättsliga processer. Detta kan vara frustrerande för både brottsoffer och misstänkta, och kan leda till att rättskipning fördröjs. Det finns alltså flera nackdelar med att använda kriminalteknik utifrån ett samhällsperspektiv. Kostnader, tillförlitlighetsproblem, integritetsintrång och tidskrävande processer är några av de utmaningar som finns. 

Sammanfattningsvis är kriminalteknik ett viktigt verktyg för brottsbekämpning, men det är inte utan sina utmaningar och potentiella nackdelar. Ett dna-bevis är ovärderligt för att komplettera annan befintlig bevisning. Felaktigt tillämpat kan dock ett dna-bevis få konsekvenser för den enskilde individen. Jag menar däremot att DNA-tekniken är en av flera viktiga pusselbitar i en utredning, Jag kommer att landa i att fördelarna är fler och väger tyngre i diskussionen. Kriminalteknik är väldigt bra och bör användas, däremot är inget är svart eller vitt. Det är viktigt att kontinuerligt övervaka och utvärdera användningen av kriminalteknik för att säkerställa att den används på ett etiskt sätt och i linje med lagliga och moraliska principer. 

Källor: (1) Polisen.se, (2) Statens medicisk-etiska råd, (3) Advokaten.se, (4) Sveriges radio
Skribent

Dela

Elevartikel

Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
https://www.mediaplaynews.com/netflix-295-million-people-streamed-four-original-movies-in-first-28-days-of-release-in-q3-led-by-the-old-guard/
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional