Fosterdiagnostik ett etisk dilemma?

Publicerad 2023-12-19 14:00

Vem ska bestämma över livet? När börjar livet? Vem tar tillvara både kvinnans och fostrets intresse? Detta är en del av det etiska dilemmat med fosterdiagnostik. Statens medicinska etiska råd är en viktig del i denna pågående diskussion om hur fosterdiagnostiken ska användas.

 

Vilka har nytta av fosterdiagnostik? Samhällsvinster?

Enligt statens medicinskt etiska råd 2006 så gynnas den gravida kvinnan och ofödda fostret av fosterdiagnostik. Den gravida kvinna får ett bättre underlag för att besluta om kvinnan vill fullfölja graviditeten eller inte om hon får möjlighet till fosterdiagnostik. Kvinnans självbestämmande gynnas och att kvinnans livskvalitet kan förbättras genom att slippa mycket oro om sitt barn är friskt eller inte. Även barnet kan gynnas av fosterdiagnostik där skador och sjukdomar kan upptäckas tidigt och eventuellt behandlas. 

Fosterdiagnostik kan förbereda föräldrar för genetiska sjukdomen t.ex att kunna ordna praktiska saker i hemmet och anpassa det till familjen. Men även att hinna läsa på om sjukdomen så att de kan vara mentalt förberedda för vad som kan hända och så under barnets uppväxt. Fosterdiagnostiken ger även ett val att kunna ta bort fostret. Kvinnan kanske inte har möjlighet att ta hand om ett barn som har genetisk sjukdom . Det kanske kostar för mycket eller att man kanske bor i ett land där det inte är accepterat att vara annorlunda, att ha en sjukdom. Det kan påverka valet att ha kvar barnet. 

En annan synvinkel är att samhällsekonomin kan förbättras eftersom fosterdiagnostik kan innebära att föräldrar kan välja att abortera foster med allvarlig funktionsnedsättning eller sjukdom, vilket kan medföra kostnader för samhället om dessa foster föds. Att samhället sparar genom att kostnader minskas för att ta hand om människor med svåra funktionsnedsättningar och genetiska sjukdomar. 

Det kostar pengar för samhället och för familjen att ha ett barn med en sjukdom , när barnet kanske behöver en personlig assistent. Det kostar samhället en del men åt andra sidan så om man vet att fostret är skadat så ligger valet hos föräldrarna. För allt hör inte ihop med kostnader, det hör också ihop om det är moraliskt/etiskt rätt att ta bort ett barn med till exempel ett genetiskt fel. Både kvinnans självbestämmande och samhällets vinning i detta område utvecklas. Möjligheterna inom detta område utvecklas hela tiden genom den forskning som bedrivs.

Risker med fosterdiagnostik?

Enligt fosterdiagnostik 1177 nämns det att den medicinska risken som finns vid moderkaksprov och fostervattenprov är att det ger en ökad risk för missfall. Men med KUB,NIPT och Ultraljud ökar dock inte risken för missfall.

Enligt statens medicinskt etiska råd 2006 nämns det att det kan finnas en risk att fosterdiagnostik kan stärka negativa attityder mot sjuka och individer med funktionsvariationer. Men även stigmatisering och diskriminering av sjuka och funktionshindrade därför kan öka . Det ska även lyftas att det finns en oro om färre personer med funktionshinder föds, som är ett resultat av att fosterdiagnostik ökar i omfattning, så kommer resurserna till omsorgen för funktionshindrade att minska. Men i de länder som haft fosterdiagnostik, har de enligt statens medicinska råd inte funnit stöd för det i dessa länder. Fosterdiagnostik i större utsträckning verkar det inte heller leda till individuella handikappfrågor utsätts för högre grad för diskriminering och stigma.

Fördelar och nackdelar?

Elin Jacobson

Fördelar med fosterdiagnostik är att kvinnan har en möjlighet att förbereda sig mentalt för att få ett barn som har en funktionsvariation. Så att kvinnan känner sig beredd att ta emot sitt barn ,och hinner kanske ta kontakt med andra föräldrar som har ett barn med funktionsvariation. Att kunna fråga dom om råd och stöttning under denna period eftersom att det kan vara väldigt tufft och då kan det vara bra att man har någon att vända sig till som varit i samma situation.  

Det viktigaste är att kvinnans självbestämmande tas till vara så långt som det är möjligt under rådande omständigheter. Kvinnans rätt att känna att hon har ett val. Sen kan det också vara en känslomässig påfrestande process för föräldrarna. Det kan också leda till oro och ångest under graviditeten och det kan även skapa etiska dilemma kring beslutet.

Det negativa med fosterdiagnostik är det kan vara svårt med att ta ställning till ett svar kring fosterdiagnostik, eftersom att det är så mycket spelar in t.ex språkbruk och sociala situationen. Det kan leda till att missförstånd om resultatet av fosterdiagnostiken. Det är viktigt med rätt information och lyhördhet från sjukvården så att man tar rätt beslut för den enskilda kvinnan. Det som är också negativt med fosterdiagnostik är risken att man kanske använder det för mycket , att man exkluderar barn med Downs syndrom.

Enligt aftonbladet är det därför att det föds färre barn med down syndrom i Sverige, artikeln nämner att i Danmark föddes 18 stycken med Down syndrom 2019 och där kommer den etiska frågan in. Är alla människor lika mycket värda? Sverige verkar vara på väg åt samma håll som Danmark enligt Aftonbladet. Detta kan minska kunskapen och toleransen för människor som är annorlunda enligt normen.

Vilka är för och vilka är emot denna del av gentekniken?

Många personer med funktionsnedsättning är oroade över fosterdiagnostik att den är initierad för att undvika funktionsnedsättningar de själva har. Viktigt att tydliggöra syftet med fosterdiagnostik, att det inte handlar om att välja bort människor med funktionshinder. Sådana frågor talar emot screeningprogram för sjukdomar och skador som det inte finns någon behandling för. Det finns samhälleligt stöd för personer med funktionsnedsättning. För att kvinnor ska känna sig trygga att kunna fullfölja en graviditet även om barnet visar sig ha en sjukdom eller skada.

Enligt Svenska Downföreningen så har de ifrågasatt att Down syndrom oftast ska pekas ut som själva målet med fosterdiagnostik. Down syndrom är ingen skada eller sjukdom utan det är när det finns en kromosomförändring där människan föds med har tre kromosomer 21 istället för 2 stycken (Trisomi 21) Den extra kromosomen orsakar inte smärta eller lidande och att man kan leva ett gott liv ändå om man har Down syndrom.

En konflikt som kan uppstå är den mellan kvinnans rätt till självbestämmande och fostrets integritet. Vilka sjukdomar och funktionshinder bör man söka efter vid fosterdiagnostik? I vårt samhälle råder tre olika uppfattningar om när man måste börja beakta det befruktade äggets skyddsvärde.

1.Att mänskligt liv börjar vid befruktningen

Eiln Jacobson

2.Att det mänskliga livet är en process och att värdet ökar med utvecklingens gång.

3.Det befruktade ägget har utvecklingspotential men har i sig inget värde.

Den andra ståndpunkten är förenlig med våran nuvarande abortlagstiftning så det är den ståndpunkt som fosterdiagnostiken nu bygger på.

Sammanfattningsvis

Fosterdiagnostiken ger ett val att kunna ta bort fostret. Men även att hinna läsa på om sjukdomen så att de kan vara mentalt förberedda för vad som kan hända och så under barnets uppväxt. Den gravida kvinna får ett bättre underlag för att besluta om kvinnan vill fullfölja graviditeten eller inte om hon får möjlighet till fosterdiagnostik. Kvinnans självbestämmande gynnas och att kvinnans livskvalitet kan förbättras genom att slippa mycket oro om sitt barn är friskt eller inte. Enligt statens medicinskt etiska råd 2006 så gynnas den gravida kvinnan och ofödda fostret av fosterdiagnostik. Även barnet kan gynnas av fosterdiagnostik där skador och sjukdomar kan upptäckas tidigt och eventuellt behandlas. En annan synvinkel är att samhällsekonomin kan förbättras eftersom fosterdiagnostik kan innebära att föräldrar kan välja att abortera foster med allvarlig funktionsnedsättning eller sjukdom, vilket kan medföra kostnader för samhället om dessa foster föds. Att samhället sparar genom att kostnader minskas för att ta hand om människor med svåra funktionsnedsättningar och genetiska sjukdomar. Det kostar pengar för samhället och för familjen att ha ett barn med en sjukdom , när barnet kanske behöver en personlig assistent. Det kanske kostar för mycket eller att man kanske bor i ett land där det inte är accepterat att vara annorlunda, att ha en sjukdom. Fosterdiagnostik kan förbereda föräldrar för genetiska sjukdomen t.ex att kunna ordna praktiska saker i hemmet och anpassa det till familjen och det kan påverka valet att ha kvar barnet.

Slutligen är det kvinnans självbestämmande gynnas och att kvinnans livskvalitet kan förbättras genom att slippa mycket oro om sitt barn är friskt eller inte . Det viktigaste är att kvinnans självbestämmande tas till vara så långt som det är möjligt under rådande omständigheter det är kvinnans rätt att känna att hon har ett val! 

 

 

 

Källor: (1) 1177, (2) Socialstyrelsen, (3) Aftonbladet, (4) Svenska Downförenigen, (5) Statens medicinska etiska råd
Skribent
Fotograf
Research

Dela

Elevartikel

Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
https://www.mediaplaynews.com/netflix-295-million-people-streamed-four-original-movies-in-first-28-days-of-release-in-q3-led-by-the-old-guard/
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel
11 jan
Elevartikel
25 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
19 dec
Elevartikel
Diabetes Wellness Sverige
19 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
14 dec
Elevartikel
12 dec
Elevartikel
Simon Araya
12 dec
Elevartikel

 

Redaktionen

23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional
04 dec
Professional
14 apr
Professional
13 apr
Professional
12 apr
Professional
11 apr
Professional