Hälsa, miljö och säkerhet, en grundsten i AkzoNobels verksamhet.

Publicerad 2018-01-31 21:00

AkzoNobel i Stockvik är faktiskt ett av Sundsvalls viktigaste företag. Företaget producerar enorma mängder med produkter som används flitigt varje dag. För att kunna tillverka AkzoNobels produkter finns ett antal farliga kemikalier på siten, men hur säkerställer dem egentligen att miljön och deras anställda inte blir skadade av dessa kemikalier?   

REPORTAGE FRÅN ELEVER VID SUNDSVALLS GYMNASIUM

AkzoNobel är ett internationellt företag inom färg och kemi. Företaget grundades år 1646 med namnet Bofors och bytte namn år 1994 till AkzoNobel. Företaget driver sin verksamhet i mer än 80 länder och har sitt huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna. I AkzoNobels 200 fabriker jobbar totalt ca. 46 000 anställda och AkzoNobel har verksamhet inom tre huvudområden; högteknologisk färg, konsumentfärg samt specialkemikalier. Den högteknologiska färgen är anpassad för exempelvis broar, flygplan och annan industrianvändning för proffs. Det andra huvudområdet konsumentfärg, är färg skapad för konsumenter och specialkemikalierna är bland annat salter, microsfärer och andra tillsatser. Samtliga områden drivs med ett stort fokus på säkerhet, hållbarhet och innovation.

AkzoNobel Stockviksverken

AkzoNobel

AkzoNobel i Sundsvall är en av de 200 industri siter runt om i världen, siten ligger i Stockvik och har ett antal olika fabriks enheter där diverse produkter tillverkas. I Stockvik arbetar ca 450 st anställda och nuvarande site chef är Björn Vedin.

Vi har varit i kontakt och fått möjligheten att intervjua Madeleine Holmgren, HSE chef på AkzoNobel i Stockvik, kring deras arbetsmiljö, säkerhet och investeringar. Vi har bland annat frågat hur hälsan påverkas av arbetsmiljön bland sitens anställda och fått till svar:

-Vi genomför både generella och specifika riskbedömningar kring arbetsmiljön. De generella riskbedömningarna uppdateras var tredje år. Utifrån riskbedömningen om vilka kemiska eller fysiska risker som kan förekomma så utförs arbetsmiljömätningar. Visar en mätning att vi ligger över något exponeringsvärde så vidtas åtgärder (ombyggnationer i form av tekniska lösningar). Till dess att eventuella ombyggnationer är genomförda så tydliggörs vilken typ av personlig skyddsutrustning som ska användas. Utöver dessa generella riskbedömningar så genomförs specifika riskbedömningar vid större förändringar som kan tänkas påverka arbetsmiljön.

Vi har även frågat hur kemikaliehanteringen skulle se ut om någon skulle vara gravid.

-Vi har rutiner för detta så det är inget problem. Så fort vi som arbetsgivare får reda på att någon är gravid så genomförs en riskbedömning tillsammans med medarbetaren (och ett skyddsombud om den anställde så önskar). Vid riskbedömningen går vi igenom de arbetsuppgifter som personen utför samt de områden som personen befinner sig i och bedömer om några risker finns. Finns risker (ex. risk för exponering för kemikalier) så vidtar vi åtgärder utifrån dessa. Personer som arbetar i exempelvis produktionen eller på lab kan få andra uppgifter under graviditeten.

AkzoNobel i Stockvik jobbar flitigt med energieffektivisering genom att bland annat återanvända vätgas för att kunna tillverka ånga. Det har även investerats i vätgaslagring för att minska användandet av olja. Ytterligare en investering som gjorts har varit inköp av energieffektiv utrustning som exempelvis varit pumpar. Det har även införts installationer av lågenergilampor i lokalerna.

Vi frågade också hur de på Stockviks site skulle hantera en olycka om en sådan skulle ske, Madeleine svarade

-Vi har omfattande rutiner för detta. Prio ett är att ta hand om själva situationen d.v.s. eventuella skadade och minimera konsekvenserna av olyckan. Sedan rapporteras händelsen och information går direkt till berörda, både inom företaget och externt (ex. rapportering till myndigheter). När den akuta situationen hanterats så startar en utredning med våra sakkunniga för att hitta grundorsaken till olyckan. Därefter identifieras åtgärder som prioriteras och därefter genomförs. Slutligen sammanfattas händelsen i en information som distribueras inom hela företaget i syfte att lära av varandra så att vi undviker liknande olyckor på andra siter.

AkzoNobel i Stockvik har ständigt gjort investeringar. Stora investeringar som gjorts har varit kopplade till produktionsökning, säkerhet och miljö. Exempelvis har det investerats i nya produktionslinor, ett nytt tanklager som höjt kemikaliesäkerhet till världsklass samt investerat i en förbränningsanläggning för att minska utsläppen till luften. Förbränningsanläggningen kostade cirka hundra miljoner kronor och det tog 10 månader att genomföra projektet. Investeringen resulterade i att utsläppen sänks med 65-70%. Just nu genomför siten även ett projekt för att utöka produktionen.

Vi har därför frågat vad anledningarna var till att förändringarna skedde.

-Anledningen till produktionsökningen är att våra produkter är mycket efterfrågade och nya applikationer identifierats. Anledningen till investeringarna i säkerhet är att förbättra arbetsmiljön hos våra medarbetare samt minimera risken för olyckor. Investeringarna kopplade till miljö har gjorts för att minska vår påverkan på omgivningen.

En annan fråga Madeleine fick var hur de jobbar med miljön och vart rester tar vägen, hon svarade :

-Vi har utsläpp till luft och vatten och vi genererar avfall. Avfallet sorteras och hanteras lite olika beroende på dess karaktär. Vi har villkor på hur mycket vi får släppa ut av olika ämnen och dessa mäter vi kontinuerligt enligt vårt kontrollprogram. Vi jobbar kontinuerligt med att hitta bättre reningstekniker inom alla områden. Exempelvis installerade vi en förbränningsanläggning (en så kallad RTO) för att minska våra utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) under 2016-2017.
Vi återanvänder också restgaser från våra produktionsenheter. Exempelvis används vätgas, som är en biprodukt från vår klorattillverkning, till att producera ånga som vi värmer våra processer och byggnader med.

Siten jobbar ständigt med att förbättra och minska påverkan på hälsan, säkerheten samt miljön. Bland annat så går sitens utsläpp till återvinning av avfall eller deponi dvs. en plats där avfall dumpas, eller med andra ord deponeras. Madeleine förtydligade och gick noggrannare in på vart utsläppen tar vägen samt hur mycket som släpps ut.

-Våra utsläpp går till luft, havet och avfall återvinns eller går till deponi. Då vi har många olika fabriker med olika typer av tillverkning så finns det flera parametrar. Till vatten är det främst TOC och kväve och till luft är det främst VOC och CO2. Mängderna varierar under året och mellan olika år beroende på hur mycket vi producerar och vilka produkter vi tillverkar (vilket är kundstyrt). Vi klarar de villkor vi har i våra miljötillstånd. Vi jobbar kontinuerligt med att bli bättre och minska påverkan på hälsa, säkerhet och miljö. Bland annat har vi minskat vårt avfall och parallellt med det jobbar vi för att hitta alternativa metoder för att minska det som går till deponi. Ett alternativ som undersöks är att utnyttja energin i vårt avfall genom förbränning som i sin tur kan generera fjärrvärme.

Säkerheten i AkzoNobel Stockviks fabriker hanteras och prioriteras noggrant, exempelvis så hanteras farliga ämnen enligt lagstiftningen. Det finns tillstånd för förvaring samt program för förebyggande underhåll av utrustning som genomför kontroller. Madeleine har svarat så här kring säkerheten i fabrikerna.

-Vi hanterar farliga ämnen enligt lagstiftningen. Exempel på detta är att vi har tillstånd för all förvaring, invallningar kring tankar, överfyllnadsskydd, kontinuerliga mätningar på vissa ställen för att identifiera utsläpp, tryck avlastningar och larm som aktiveras när något inte fungerar som det ska. Vi har även ett program för förebyggande underhåll på vår utrustning och vi genomför ronder för att kontrollera att allt fungerar som det ska. Utöver detta följer vi ett processäkerhetsprogram som vi även revideras mot, av experter inom processäkerhet. På så sätt utmanas vi att ständigt förbättra oss. 

Vi kan utifrån detta konstatera att AkzoNobel i Stockvik tar väl hand om sina anställda, fokuserar mycket på miljön och jobbar ständigt för att utöka sin produktion!
 

Källor: (1) Madeleine Holmgren, (2) Wikipedia, (3) Näringslivsbolaget, (4) MyNewsDesk, (5) Bild på flygplan. , (6) Logo av AkzoNobel
Bildtexter till Reportagebilder: (1) , (2)

Dela

Elevartikel

16 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
15 maj
Elevartikel
Amalia Xhabli
17 mar
Elevartikel
Stina Burman
14 mar
Elevartikel
Warner Bros
14 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
01 mar
Elevartikel
© 1994 Castle Rock Entertainment
01 mar
Elevartikel
Omid Batoori
23 feb
Elevartikel
Brook Rushton/Sony pictures
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
23 feb
Elevartikel
IMAGO / Cinema
23 feb
Elevartikel
BILD: Paulo
13 feb
Elevartikel
30 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
29 jan
Elevartikel
22 jan
Elevartikel
Alla, gratis bild från pixabay
11 jan
Elevartikel

 

Redaktionen

15 maj
Professional
23 nov
Professional
15 mar
Professional
14 mar
Professional
06 feb
Professional