Globala Målen

Publicerad 2018-02-07 11:00

Globala målen och agenda 2030 något som FN jobbar med. 17 mål att nå under 15 år. Lyckas man nå mer än hälften ? Hur går det till ? Vilka andra jobbar med projektet mer än FN?

ARTIKEL FRÅN ELEVER VID SUNDSVALLS GYMNASIUM

Globala målen för hållbar utveckling har 17 mål som man ska nå under 15 år som alla i FN:s medlemsländer har skrivit på. Hållbar energi för alla, Bekämpa klimatförändringen, Säkerställa tillgång till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla, Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling är några av 17 målen.  

Mål 6 i de globala målen är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla. 

glabalamalen.se

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. Stor del av de som lever i fattigdom idag har brist på rent vatten och grundläggande sanitet. Orenat avlopp från industri och hushåll leder till att vatten förorenas och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. Bristen på en pålitlig och närliggande vattenkälla och säkra, privata toaletter har grundliga effekter på livet för miljontals människor världen över. Konsekvenserna av detta är katastrofala och slår hårdast mot kvinnor och flickor och påverkar deras hälsa, säkerhet, utbildning, inkomstmöjligheter och familjerelationer. Kvinnor och flickor ansvarar ofta för familjens vattenförsörjning vilket leder till att kvinnor förlorar inkomstmöjligheter och att flickor missar skoldagar. Detta påverkar deras politiska, ekonomiska och sociala möjligheter. WaterAid:s arbetar för rent vatten och sanitet.

 Mål 13 i de globala målen är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och kan ge positiva synergieffekter och förutsättningar för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag så som livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tillväxt. Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort särskilt för de minst utvecklade länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna. Åtgärder behövs för att minska riskerna för, och konsekvenserna av naturkatastrofer. Klimatförändringarna är en av vår tids största sporre. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi framställer, förvandlar och använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Klimatpåverkan måste minska för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.  

 Mål 14 är i de globala målen är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. 

Många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och därför krävs en global ansträngning i avsikt att fortsätta åtgärder som hjälper återuppbyggnaden av hotade bestånd. För att säkra långsiktigt hållbara fiskebestånd borde fisket baseras på uppfyllande av maximalt hållbart uttag och hänsyn tas till särskilda förutsättningar i särskilda regioner och havsområden. En tillväxt baserad på havens resurser visar på den förmågan haven har för global utveckling, inklusive fattigdomsbekämpning. En tillväxt baserad på havens resurser visar på den kapaciteten haven har för global utveckling, samt fattigdomsbekämpning. 

Mål 15 i de globala målen är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.  

Biologiskmångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår aktuella och framtida trygghet vilar på denna grund. En långsiktigt hållbar användning av naturresurser och ekosystemtjänster är en viktig faktor för att människor ska kunna ta sig ur fattigdomen permanent. Det är oftast människor som lever i fattigdom, särskilt flickor och kvinnor, som är mest känsliga för fattigdom av ekosystemtjänster, såsom exempelvis dricksvatten, vattenrening och -reglering, erosionsskydd och bördighet. Naturresurser och ekosystemtjänster påverkas även negativt av klimatförändringar. Hållbar användning av skogsresurser med minskning av avskogningen bidrar positivt till vårt klimat och till vår försörjning.  

Hur ska FN lyckas jobba med så många mål i så många länder ?

FN:s organ för utveckling och det största FN-organet med landskontor i över 170 länder är UNDP som är förkortning för United Nations Development Program. Under deras ansvar ligger då arbetet med de globala målen.

UNDP arbetar för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, bygga motståndskraftiga samhällen och främja hållbar utveckling. UNDP är också ansvarig för att samordna, övervaka och informera om de Globala målen globalt och arbetar nära regeringar och andra deltagare för att stötta genomförandet av målen på landnivå. Uppdrag av FN:s generalsekreterare har UNDP med stor framgång arbetat med kommunikation kring först Milleniemålen och nu de Globala målen. 

UNDP:s resultat under åren 2014-2016: Det skapades 2 miljoner nya jobb, 3,2 miljoner fick tillgång till rättsstatstjänster, 5,3 miljoner människor fick förbättrad tillgång till elektricitet och 75 miljoner nya väljare registrerades i 40 länder 

UNDP Sverige driver idag en hemsida för de Globala målen, www.globalamalen.se och genomför flera kommunikationsinsatser i Sverige. 

I Sverige har alla ministirar i regeringen ett ansvar för genmförandet, men civilminister Ardalan Shekarabioch bistånds- och klimatminister Isabella Lövin har ett särskilt ansvar för att leda arbetet. I mars 2016 tillsatte regeringen en delegation med uppgift att stödja och stärka arbetet. Agenda 2030-delegationen är en statlig kommitté med ett utredningsuppdrag från regeringen men arbetar fri från regeringen och departementen. Uppdraget forsätter farm till mars 2019. De har tre uppdrag och dessa är 

1.föreslå en övergripande handlingsplan till regeringen 2.föreslå åtgärder för att främja informations- och kunskapsspridning 3.förankra Agenda 2030 genom en bred dialog med olika samhällsaktörer.
FN har tagit fram 230 globala indikatorer för att mäta utvecklingen på global nivå. Varje land ska ta fram nationella indikatorer. För Sveriges del är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som kommer att få ett uppdrag av regeringen att ta fram nationella indikatorer. 

Turkiet har sammarbete med några företag, organisationer och föreningar för att kunna klara dessa mål. Några av sammarbets organisationerna är Turk Telekom( mobil abonnemang) och Galatasaray( fotbolls klubb). Man har under #herkeseanlat lagt ut bild och skrivit vad de gör för världen. Hashtagen har 658 delade inlägg än så länge. På hemsidan http://www.kureselhedefler.org/harekete-gec/ har man tre olika aktivitets grupper. Första "gruppen" är vad du kan göra när du ligger i soffan för en bättre värld, den andra är vad du kan göra hemma t.ex återvinna och tredje och sista är vad man kan göra när man är ute och det kan vara att cykla istället för att åka bil. 

Turkiets sätt att jobba med de globa målen är bra! De har gjort det enklare för människorna att veta vad just du kan göra när de är hemma eller ute. I Sverige skulle man också kunna använda sig av denna metod för att göra det enklare för människorna. I Turkiet är detta ett ämne som får alla medborgare att få kunskaper om och vara involverade i medan i Sverige så vet inte alla vad de Globala målen är och hur man jobbar med de. 

page Slideshow: 
Källor: (1) UNDP, (2) Regeringen.se, (3) WaterAid.org, (4) , (5) Kuresel Hedefler.
Skribent
Ljud
Fotograf
Research
Video

Dela

Elevartikel

P.C Cast & Kristin Cast
20 feb
Elevartikel
Alice Nylander
13 feb
Elevartikel
B. Wahlströms
24 jan
Elevartikel
23 jan
Elevartikel
Foto av Sannse
22 jan
Elevartikel
16 jan
Elevartikel
18 dec
Elevartikel
16 dec
Elevartikel
Jan Vašek
12 dec
Elevartikel
Manish Dhawan
12 dec
Elevartikel
Marie Silverberg Utgaard,  Mulki Mubarak
11 dec
Elevartikel
10 dec
Elevartikel
Beatrice Kihlman och Olivia Gradin
10 dec
Elevartikel
creative commends
09 dec
Elevartikel
Marie Silverberg Utgaard
06 dec
Elevartikel
05 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel
03 dec
Elevartikel

Redaktionen

26 jan
Professional
26 jan
Professional
08 jan
Professional
24 sep
Professional
22 sep
Professional